Vedtekter

§1 Foreningens navn er Norges Metallsøkerforening, og har sete i Oslo.

§2 Foreningen er et faglig forum og en interesseorganisasjon for brukere av metallsøkere.

§3 Foreningens formål er å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene, for derved å gi økt innsikt i og interesse for generell metallsøking, lokalhistorie, kulturvern og mineralleting. Foreningen er en frivillig organisasjon og vil være et bindeledd mellom brukere av metallsøkere og myndigheter.

§4 Som medlem kan opptas alle med interesse for metallsøking.

§5 Søknad om medlemskap avgjøres av styret.

§6 Foreningens øverste organ er årsmøtet. Alle medlemmer har møte- og stemmerett. Familiemedlemmskap har maksimalt to stemmer på to personer. Minstealder for stemmerett er 16 år. Et medlem har stemmerett med innbetalt kontingent før årsmøte

§7  Den daglige ledelse utøves av et styre som består av

 * Formann                  * Kasserer

* Viseformann            * Minst tre styremedlemmer

Styret velger selv den de ønsker å tilby jobben som generalsekretær  Styret fastsetter egen instruks for stilling.

§7.1  Styret har også ansvaret for driften av foreningens Internettsider

§8 Styret velges av årsmøtet.

§9  Alle valg foretas ved separat avstemning.

§10 Valg på andre verv: 1. Årsmøte gir styret fullmakt til å utpeke en kvalifisert revisor. 2. Årsmøtet velger en valgkomite på tre personer for 1 år.

§11 Tidspunktet for ordinært årsmøte kunngjøres senest 2 måneder før avholdelse, med oppfordring til å komme med forslag. Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må sendes styret senest 4 uker før møtet avholdes. Innkallingen skal skje senest 2 uker før møtet. Innkallingen skal inneholde: * Dagsorden for årsmøtet * Årsberetning * Godkjent regnskap * Forslag * Valgkomiteens innstilling

§12 På årsmøtet skal følgende saker behandles:
* Godkjenning av innkallingen
* Valg av ordstyrer for møtet
* Valg av referent for møtet
* Godkjenning av dagsorden
* Styrets årsberetning
* Regnskap
* Fastsettelse av foreningens årskontingent
* Innkomne forslag
* Valg

§13 Valg og avstemning på ordinært årsmøte skjer skriftlig hvis minst ett medlem krever det. Stemmelikhet avgjøres ved formannens dobbeltstemme.

§14 Endringer i vedtektene skjer bare på ordinært årsmøte, etter skriftlig innstilling fra styret. Vedtektsendringer kan vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall.

§15 Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret eller minst 1/5 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfristen skal være 4 uker.

§16 Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak på ett ordinært og ett ekstraordinært årsmøte, med 2/3 flertall. Aktiva ved opphør overføres til Norges Kulturvernforbund.

§17 Medlemmer som handler på tvers av foreningens interesser kan ekskluderes. Normalt skal skriftlig advarsel gis, men i særlig grove tilfeller kan medlemmer ekskluderes uten videre. Avgjørelsen om eksklusjon ligger hos styret.

Styret i NMF

Revidert 01.03.2017, 11.03.2015, 21.03.2013, 01.03.2012, 02.03.2006, 07.02.2002