Vedtekter NMF

§ 1. Foreningens navn er Norges Metallsøkerforening, forkortet til NMF og har sete i Oslo. Det engelske navnet er, The Norwegian Association for Metal Detecting.

§ 2. Foreningen er et landsomfattende faglig forum og en interesseorganisasjon for brukere av metallsøkere.

§ 3. Foreningens formål er å bidra til erfaringsutveksling mellom medlemmene, for derved å gi økt innsikt i og interesse for generell metallsøking, mineralleting, lokalhistorie og kulturvern. Foreningen er en frivillig organisasjon og vil være et bindeledd mellom metallsøker-brukere og myndigheter. Foreningens medlemmer forutsettes å følge gjeldene nasjonale vedtatte lover, forskrifter og retningslinjer.

§ 4. Som medlem kan opptas alle med interesse for metallsøking. Medlemmer under 18 år krever foresatte som kontaktperson. Søknad om medlemskap avgjøres av styre eller de styret utpeker til dette. Medlemmene og nye medlemmer kan bli medlem av et lokallag, men også være direkte medlem uten å tilhøre et lokallag.

§ 5. Kontingenten fastsettes av Landsmøte i NMF og faktureres forskuddsvis gjennom foreningens felles medlemssystem (Styreweb). Medlemskapet gjelder for enkeltmedlem (gjelder bare de som bor på samme adresse). Kontingentfritak kan avgjøres ved styrevedtak. Medlemmer har ingen rettigheter før full kontingent er betalt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. Kontingenten skal brukes til driften av foreningen og for å fremme våre medlemmers interessefelt.

§ 6. Regnskap og økonomi følger regnskapsåret.

§ 7. Organisasjonen er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene og er en egen juridisk enhet med organisasjons nr. 884 020 212

§8. NMF har utarbeidet en rekke felles funksjoner for hele organisasjonen og medlemmene forutsettes å bruke dette, herunder felles kommunikasjonsprofil, nettside, medlemssystem, internett og arkiv, for å kunne være en del av NMF. Lokallag kan ha egne web løsninger for sine medlemmer.

§ 9. Lokallag i NMF forplikter seg til følgende:

– Følge vedtekter i tråd med NMF’s formål, vedtatt på landsmøtet.

– Ledes av eget valgt styre av minimum tre personer og som har ansvaret for egen økonomi.

– Årsberetning, regnskap og protokoll fra årsmøte, som skal sendes inn til hovedstyret innen 15.03

– Medlemsaktiviteter beskrevet i årsberetningen.

– Holde orden i egne medlemmer ved bruk av foreningens felles medlemssystem (Styreweb).

– Lokallagene må være registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene og er en egen juridisk enhet med organisasjonsnummer.

– Lokallagene kan få grasroandel fra Tipping.

– Kontingenten betales betales direkte til NMF sentralt, som gir refusjon til lokallagene i forhold til deres medlemsmasse pr. 01.04.

– Representant fra NMF styret kan delta på lokallagets årsmøte og eventuelt ekstraordinært årsmøte med talerett og forslagsrett.

– Hovedstyret har tilgang til lokallagenes sosiale medier for deling av informasjon.

– Lokallaget kan søke om økonomisk støtte til lokale aktiviteter,

– Lokallaget får eget flagg-banner av NMF.

– Dersom et lokallag opphører, tilfaller aktiva Norges Metallsøkerforening.

– Ved avvikling av NMF blir lokallagene ikke berørt av dette. De fortsetter som egne enheter med alt dette innebærer.

§ 10. Medlemskap opphører etter muntlig utmelding, skriftlig utmelding og strykes etter ikke betalt kontingent og betalingsvarsel (purring).

§ 11. Ordinært landsmøte

Landsmøtet er NMF’s øverste myndighet og skal avholdes innen utgangen av april hvert år.

Landsmøtet kan gjennomføres både med kjent møtested og/eller digitalt.

Lokallagene og medlemmene gjøres kjent med tidspunkt senest 2 måneder før avholdelse.

Saker som ønskes behandlet på ordinært landsmøte må sendes styret innen utgangen av januar.

Forslag til vedtektsendringer må være styret i hende innen utgangen av desember året før landsmøtet. Kun dagsorden vedtatt av styret vil bli behandlet under landsmøtet og møtet gjennomføres etter vanlig forretningsorden. Landsmøtet kan utsettes av styret hvis ekstraordinære situasjoner oppstår.

Innkallingen skal skje senest tre uker før landsmøte, og inneholde opplysninger om:

Dagsorden

Årsberetning

Revisorbehandlet regnskap

Budsjett

Styrets forslag på foreningens kontingent

Innkomne forslag med styrets innstilling

Valgkomiteens innstilling

Landsmøtet skal behandle:

1. Valg av ordstyrer.

2. Valg av referent.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4. Godkjenning av forrige landsmøteprotokoll.

5. Styrets årsberetning.

6. Regnskap og revisjonsberetning.

7. Innkomne saker og forslag med styrets innstilling.

8. Budsjett inneværende år.

9. Fastsettelse av kontingent for påfølgende år.

10. Valg av hovedstyre. Alle valg foretas ved separat avstemning.

11. Valg av revisor.

12. Valg av valgkomite på 3 medlemmer. Ingen lokallag kan ha mer enn 1 person her.

13. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.

Avstemninger avgjøres ved simpelt flertall.

Ved stemmelikhet blir det omvalg

Ved andre valg gjelder leders dobbeltstemme. Endringer av vedtektene skjer bare på landsmøte med minst 2/3 flertall. Skriftlig valg kan skje om minst to lokallag ønsker det.

§ 12. Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret, eller minst 1/3 av medlemsmassen krever det. Ekstraordinært landsmøte behandler bare saker som det er innkalt til. Innkallingsfristen er 4 uker.

§13. Landsmøtedelegater

Hvert lokallag kan delta med min. 2 delegater, og de må ha betalt kontingent. Delegatene må representere styret i lokalklubben. Deltagere som ikke har lokallag blir valgt blant disse medlemmer. Navnet på delegatene må sendes på mail til styret innen 4 uker før landsmøte.

§ 14. Landsmøte stemmerett

Alle medlemmer kan delta som observatør på landsmøtet med kortfattet talerett. Antall landsmøtedelegater avgjøres ut fra medlemstallet i lokallaget, som fastsettes ut fra kontingentinnbetalingen foregående år. Familiemedlemskap teller som 2 medlemmer. Deltagere fra hvert lokallag har 2 stemmer inntil 100 medlemmer. Fra 101 til 200 medlemmer 1 stemme til. Så 1 stemme pr. påbegynt 100 medlemmer, begrenset til maksimalt 12 stemmer. Hovedstyremedlemmer har stemmerett selv om de ikke er valgt til delegater, men kan ikke delta i avstemming i saker som gjelder bedømmelsen av deres egne disposisjoner i foreningen. Nye lokallag får stemmerett ved første landsmøte etter at de ble opptatt som medlem.

I områder hvor det ikke er etablert lokallag, eller ikke er medlem i lokallag gjelder dette:

a. Inntil videre vil medlemmer uten lokallag ha eget møte om valg av delegater til landsmøte. Det skal også inkludere øvrige medlemmer som ikke er tilknyttet et lokallag. Møte holdes innen utgangen av februar. Dette sendes ut med 1 mnd. varsel. Styret i NMF er ansvarlig for å organisere det.

b. Deltagere og antall stemmer beregnes tilsvarende som ved beregning for et lokallag nevnt over.

Om forholdene tillater der, kan styret gi observatører adgang til landsmøte med talerett, men ikke stemmerett. Landsmøte kan, for enkeltsaker, beslutte å holde lukket møte. Generalsekretær har tale og forslagsrett.

§ 15. Valg av hovedstyret

Leder for 2 år.

Nestleder for 2 år.

Kasserer for 2 år.

Sekretær for 2 år.

4 styremedlemmer for 2 år.

Styret kan ikke ha flertall fra et lokallag.

Første år velges det leder, nestleder, kasserer, sekretær og 4 styremedlemmer for 1 år

Utgår etter første årsmøte.

Deretter velges neste år halve styret for 2 år, med nye valg for 2 år for resten av styret de påfølgende år.

Valgkomite på 3 personer for 2 år.

Første år velges det en leder for 2 år. Andre medlemmer for 1 år.

Revisor for 2 år.

§ 16. Mellom landsmøtene ledes NMF av hovedstyret som angitt i §15. Leder har dobbeltstemme ved lik stemmegiving i styret. Styret avholder møter etter behov når styreleder innkaller til det, eller minst 2 av styrets medlemmer ber om det. Innkallingen skal skje med minst 1 ukes varsel. Elektroniske møter kan avtales med kortere varsel. Styret kan bare fatte gyldige vedtak når møtet er gyldig innkalt og 5 medlemmer er til stede. Styrets leder eller nestleder skal være til stede som møteleder. Møteleder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Generalsekretær møter med forslagsrett og talerett, men ikke stemmerett i styrets møter. Det skal føres protokoll fra møtene. Styret kan om ønskelig bestemme å drifte et kontor, men kan delegere dette til generalsekretær. Styreleder og et styremedlem eller generalsekretær i felleskap har signaturfullmakt.

§ 17. Styret kan ansette eller engasjere generalsekretær, i et åremål på 4 år, med mulighet til en forlengelse for en ny periode. Styret fastsetter egen instruks for stillingen. Generalsekretæren forestår foreningens daglige drift- virksomhet i nært samarbeid med styret, og er ansvarlig for kontorets administrasjon. NMF kontoret skal utrede og tilrettelegge saker som skal behandles av styret. NMF kontoret skal videre sørge for at styret holdes løpende orientert mellom styremøtene. Styret kan i samråd med generalsekretær ansette, eller engasjere, andre medarbeidere, som er underlagt generalsekretæren.

§ 18. Styret eller den styret velger har ansvaret for driften av foreningens internettsider.

§ 19. Styret kan danne arbeidsutvalg, eller andre utvalg, de finner nødvendig.

§ 20. Revisjon

Det påligger valgte revisor å kontrollere at foreningens regnskaper er i samsvar med virksomheten. Revisor skal avgi beretning til landsmøtet om sitt syn på regnskapet.

§ 21. Valgkomite

Hovedstyret foreslår for landsmøtet en valgkomite på tre medlemmer. Valgkomiteen skal holde seg orientert om styrets virksomhet, samt fremme forslag på styremedlemmer for landsmøtet. Valgkomiteen søker aktivt etter kandidater og foretar en vurdering av innkomne forslag. Alle kandidater skal være forespurt og sagt seg villige til å bli valgt inn i styret. Valgkomiteen sikrer kontinuitet i styrearbeidet ved at maksimum halvparten av styret er på valg ved landsmøtet. Valgkomiteen kan innstille personer til ærespris eller ærespersoner.

Lokallagene kan fremme forslag til nye kandidater til styret, som må være valgkomiteen i hende innen utgangen av året før Landsmøtet.

§ 22. Alle lokallag har mulighet til å bli representert i styret. De lokale lagene kan foreslå medlemmer til styret. Valgkomiteen innstiller til de ulike verv i styret. De som blir foreslått her, blir en representant for hele foreningen, ikke bare sitt lokallag.

§ 23. Tillitvalgtes godtgjørelse for styrearbeid bestemmes av landsmøte. Retningslinjer for eventuell refusjon av utgifter utarbeides av styret, og skal fremgå av regnskap og budsjett.

§ 24. Medlemmer som handler på tvers av foreningens interesser kan ekskluderes. Normalt skal skriftlig advarsel gis, men i særlig alvorlige tilfeller kan medlemmer ekskluderes uten videre. Avgjørelsen ligger hos styret, Styret kan ekskludere et lokallag som grovt eller gjentatte ganger bryter foreningens vedtekter/retningslinjer eller på annen måte anses uskikket til å være tilsluttet foreningen.

§ 25. Oppløsning av foreningen kan bare skje etter vedtak på et ordinært og ett ekstraordinært landsmøte med 2/3 flertall. Aktiva ved opphør overføres til Norges kulturvernforbund.

Styret i NMF – Revidert 13.12.2021